Niezalogowany   Zaloguj   
REGULAMIN
 1. ZASADY OGÓLNE
 2. Serwis internetowy Dorywczak.pl jest ogólnopolską platformą prezentacji Ogłoszeń, z którego mogą korzystać zarówno osoby fizyczne, prawne a także podmioty nie posiadające osobowości prawnej.
  Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego Dorywczak.pl. Wszystkie usługi serwisu świadczone są za pośrednictwem witryny internetowej o adresie: http://www.dorywczak.pl oraz https://www.dorywczak.pl.
  Poprzez Regulamin rozumiemy zasady opisane na poniższej stronie oraz na stronach i witrynach mieszczących się pod odnośnikami tutaj zawartymi (np. Polityka Ochrony Prywatności). W celu korzystania z serwisu Dorywczak.pl należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem i zaakceptować go. Akceptacja następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji podczas procesu Rejestracji.

 3. DEFINICJE
 4. Dorywczak.pl -ogólnopolski serwis internetowy prezentacji Ogłoszeń. Właścicielem i zarządcą znaku i zawartych w nim treści prezentowanych na stronach serwisu jest firma Dorywczak.
  Użytkownik zarejestrowany -osoba fizyczna, prawna, a także podmiot nie posiadający osobowości prawnej, która po zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu, dokonała procesu Rejestracji w serwisie Dorywczak.pl.
  Użytkownik niezarejestrowany -każda osoba, która korzysta z usług świadczonych w serwisie Dorywczak.pl bez rejestracji, na warunkach określonych niniejszym Regulaminem, przy czym przez Użytkownika rozumie się zarówno Użytkownika zarejestrowanego jak i Użytkownika niezarejestrowanego.
  Rejestracja -proces polegający na podaniu danych osobowych oraz kontaktowych za pomocą formularza na stronie serwisu Dorywczak.pl. Formularz wymaga odpowiedniego zaznaczenia danych w nim zawartych lub dokonania uzupełnień wskazanych miejsc.
  Konto -profil Użytkownika w serwisie Dorywczak.pl umożliwiający mu dostęp do jego danych osobowych, listy oferowanych ogłoszeń oraz innych informacji i operacji przydatnych podczas korzystania z Dorywczak.pl.
  Ogłoszeniodawca -Użytkownik zarejestrowany, który zaprezentował się w Dorywczak.pl dodając ogłoszenie pracy lub pracownika, wyrażając tym samym zgodę na udostępnienie tego ogłoszenia oraz jego danych osobowych i kontaktowych dla innych Użytkowników serwisu.
  Ogłoszenie (Oferta) -deklaracja Ogłoszenie świadczenia pracy lub oferty pracy zgodnie z jej opisem w serwisie Dorywczak.pl. Ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl art. 66 § 1. Kodeksu Cywilnego.
  Opis oferty -zawiera wszelkie informacje o Ofercie możliwe do wprowadzenia w serwisie Dorywczak.pl. Opis oferty zawiera m. in.: nazwę wykonywanej usługi, zdjęcia, tekstowy opis, opcje dodatkowe oraz rabaty.
  Opinia -tekstowa ocena Pracodawcy/Pracownika przez innego Użytkownika serwisu.
  Usługa Dorywczak -usługa świadczona przez serwis Dorywczak.pl dla swoich użytkowników.

 5. RODZAJE USŁUG Dorywczak.pl
  1. Ogłoszenie -dodawana do bazy serwisu Dorywczak.pl przez Ogłoszeniodawcę. Użytkownik zainteresowany ogłoszeniem może zapoznać się z informacjami o niej oraz uzyskać dane kontaktowe Ogłoszeniodawcy. Użytkownik niezarejestrowany może skontaktować się z Ogłoszeniodawcą za pośrednictwem formularza kontaktowego.
  2. W przypadku Usług odpłatnych, świadczenie Usługi nastąpi wyłącznie po zaksięgowaniu opłaty przez podmiot obsługujący płatności dla serwisu Dorywczak.pl lub (w przypadku płatności za pomocą SMS Premium), po wpisaniu przez Użytkownika prawidłowego kodu dostępu.
  3. Jeśli Usługa nie będzie świadczona przez serwis Dorywczak.pl ze względu na okoliczności leżące po stronie serwisu Dorywczak.pl, ważność Usługi zostanie o ten czas przedłużona.
  4. Ważność Usługi nie zostanie przedłużona, jeśli Użytkownik lub złożona Oferta zostanie stale lub czasowo zablokowani ze względu na naruszenie niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa.

 6. WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU DORYWCZAK.PL ORAZ PROCES REJESTRACJI
  1. Warunkiem korzystania z usług świadczonych w serwisie Dorywczak.pl jest dysponowanie kontem poczty elektronicznej oraz dokonanie prawidłowej rejestracji w serwisie w sposób określony niniejszym regulaminem.
  2. Użytkownikiem może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, spółka prawa handlowego bądź inny podmiot nie posiadający osobowości prawnej.
  3. Użytkownik, chcący skorzystać z płatnych funkcji portalu, musi posiadać obywatelstwo polskie lub być osobą prawną z siedzibą na terytorium Polski.
  4. Użytkownik powinien podać prawdziwe i aktualne dane osobowe oraz aktualizować je w miarę konieczności. Serwis Dorywczak.pl nie weryfikuje danych osobowych podanych przez Użytkownika i nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania danych nieprawdziwych bądź nieaktualnych.
  5. W trakcie rejestracji w serwisie Użytkownik wybiera swój identyfikator (nazwa użytkownika/login), służący do identyfikacji go w serwisie Dorywczak.pl oraz hasło umożliwiające dostęp do swojego konta. Login nie może zawierać mniej niż 4 i nie więcej niż 30 znaków. Musi zawierać litery, może zawierać cyfry oraz znaki - i _. Hasło powinno zawierać nie mniej niż 4 i nie więcej niż 15 znaków.
  6. Przez udział w serwisie Użytkownik zobowiązuje się do:
   1. przestrzegania porządku prawnego, w szczególności przepisów o ochronie danych osobowych i dobrach osobistych innych osób,
   2. przestrzegania zasad niniejszego Regulaminu,
   3. używania usług i narzędzi dostępnych w Serwisie w sposób zgodny z ich przeznaczeniem,
   4. poszanowania polskiego prawa, zasad netykiety oraz dóbr osobistych innych Użytkowników
   5. stosowania technik i urządzeń nie zakłócających pracy infrastruktury informatycznej,
   6. nie podejmowania innych działań niezgodnych z przeznaczeniem Serwisu.
  7. Użytkownik powinien zachować w tajemnicy jego dane służące do korzystania z usług dostępnych w Serwisie, w szczególności jego hasła dostępowe. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone Użytkownikowi przy użyciu jego hasła dostępowego.

 7. WARUNKI TECHNICZNE ŚWIADCZENIA USŁUG
  1. Prawidłowe korzystanie z pełni usług świadczonych w Serwisie jest możliwe wyłącznie przy pomocy podłączonego do internetu komputera klasy PC lub podobnego, wyposażonego w system operacyjny (Linux, Mac OS, MS Windows lub podobny) oraz przeglądarkę internetową (Firefox, Opera, lub podobną).
  2. Użytkownik zezwala serwisowi Dorywczak.pl na przetwarzanie następujących danych technicznych i technologicznych:
   1. adres IP,
   2. wywołany adres internetowy (URL),
   3. adres internetowy, z którego Użytkownik przeszedł na strony serwisu Dorywczak.pl,
   4. rodzaj przeglądarki, z jakiej korzysta Użytkownik,
   5. innych informacji transmitowanych protokołem http.
  3. Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie przez serwis na jego komputerze niewielkich plików tekstowych (tzw. cookies) niezbędnych do prawidłowego świadczenia usług. Pliki te nie gromadzą danych osobowych Użytkownika, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Użytkownika, nie są przetwarzanie przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Użytkownika.

 8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
  1. Podczas rejestracji w serwisie Dorywczak.pl Użytkownik podaje następujące dane osobowe:
   1. dane obowiązkowe: adres poczty elektronicznej, płeć, rok urodzenia, województwo zamieszkania, wielkość miejscowości zamieszkania, wykształcenie, wykonywany zawód, branża, orientacyjne informacje o miesięcznym dochodzie netto,
   2. dane nieobowiązkowe: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numery telefonów kontaktowych.
  2. Korzystanie z poszczególnych usług świadczonych w serwisie Dorywczak.pl może wymagać podania innych danych osobowych, w szczególności adresu zamieszkania Użytkownika. W szczególności dotyczy to organizowanych konkursów i promocji dla Użytkowników.
  3. Użytkownik może zastrzec podanie niektórych danych wyłącznie do wiadomości tych innych Użytkowników, które zawarły z nim umowę poprzez serwis Dorywczak.pl.
  4. Poprzez rejestrację w serwisie Dorywczak.pl jego Użytkownik wyraża zgodę na:
   1. przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika przez serwis Dorywczak.pl w zakresie niezbędnym do organizacji serwisu, w sposób określony niniejszym regulaminem,
   2. przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika przez serwis Dorywczak.pl w celach marketingowych i statystycznych,
   3. przekazywanie zgromadzonych danych osobowych Użytkownika do państwa trzeciego, w szczególności w celu wykonania usług świadczonych przez serwis (serwis Dorywczak.pl może używać zagranicznych serwerów),
   4. przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych w serwisie,
   5. rozpowszechnianie danych osobowych Użytkownika zgromadzonych w jego Koncie w sieci internet, w sposób określony w odpowiedniej części serwisu,
  5. Poprzez rejestrację w serwisie Dorywczak.pl Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie podanych danych osobowych w celach marketingowych oraz umieszczenie ich w bazie danych Dorywczak, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. Nr 133, pozycja 883) oraz Regulaminem korzystania z serwisu Dorywczak.pl i Polityką Ochrony Prywatności. Równocześnie Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od Dorywczak Sp. z o.o. informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) na podany adres poczty elektronicznej.
  6. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie na podany adres poczty elektronicznej informacji od serwisu Dorywczak.pl o charakterze technicznym oraz innych danych związanych z funkcjonowaniem Serwisu.
  7. Szczegółowe zasady ochrony danych osobowych stosowane przez serwis Dorywczak.pl określa Polityka Ochrony Prywatności.

 9. OBOWIĄZKI OGŁOSZENIODAWCY
  1. Oferta zawarta w ogłoszeniu nie może być zabroniona przepisami prawa lub niniejszym Regulaminem.
  2. Ogłoszeniodawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną za umieszczone w serwisie Ogłoszenia i ich treści.
  3. Ogłoszeniodawca ma obowiązek rzetelnie i zgodnie z prawdą opisywać oferowane prace/usługi. Opis nie powinien wprowadzać w błąd innych Użytkowników oraz powinien być zgodny z Regulaminem (patrz pkt. X) i przepisami prawa.
  4. Ogłoszenie może być dodane jedynie do kategorii, z którą jest tematycznie powiązana.

 10. SYSTEM OPINII
  1. Opinie służą do wystawienia właściwej oceny Oferentowi.
  2. Użytkownik wystawiający opinię jest identyfikowany za pomocą adresu IP komputera oraz pliku cookie.
  3. Użytkownik może wystawić tylko jedną opinię danej Ofercie.
  4. Użytkownik nie może wystawić opinii Ogłoszeniu, w której jest ogłoszeniodawcą.
  5. Opinia może być pozytywna, neutralna oraz negatywna. Za pierwszą pozytywną bądź negatywną opinię od danego Użytkownika dla danego Oferenta, stan punktowy Oferty/Oferenta jest odpowiednio zwiększany/zmniejszany o jeden punkt.
  6. Stan punktowy Oferty/Oferenta reprezentowany jest przez liczby oraz znaki graficzne znajdujące się za nazwą Użytkownika/Oferty.
  7. Na każdą Opinię od Użytkownika Oferent może odpowiedzieć.
  8. Opinia powinna oceniać przebieg współpracy między kontrahentami. Powinna być dokładna, uczciwa i obiektywna.
  9. Użytkownik wystawiający opinię jest zobowiązany do podania danych kontaktowych, które posłużą do rozpatrywania ewentualnych sporów powstałych w wyniku wystawienia opinii.
  10. W szczególnych przypadkach serwis Dorywczak.pl zastrzega sobie prawo ingerencji w treść Opinii lub jej usunięcia, o czym niezwłocznie powiadomi opiniującego.

 11. REGUŁY DOTYCZĄCE OPISU OFERTY, OPINII I STRONY-WIZYTÓWKI UŻYTKOWNIKA
  1. Oferty Usługodawców zawarte w serwisie Dorywczak.pl muszą być bardzo dokładnie opisane. Opis nie może zawierać błędów i nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników serwisu. Za wszelkie błędy i nieścisłości w opisie odpowiada Ogłoszeniodawca.
  2. W Opisie ogłoszenia, Opinii oraz na stronie-wizytówce zabrania się publikowania treści sprzecznych z prawem lub łamiących normy społeczne i obyczajowe, w tym w szczególności następujących zawartości:
   -treści powszechnie uznawane za wulgarne i obraźliwe
   -zawierające nagość, pornografię, erotykę oraz treści obsceniczne
   -obrażające uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne
   -przedstawiające przemoc albo materiały o tematyce rasistowskiej
   -naruszające Ustawę o Ochronie Danych Osobowych
   -zawierające materiały chronione prawem autorskim bez zgody autora
  3. Zabronione jest umieszczanie w Opisie ogłoszenia i na stronie-wizytówce wszelkiego rodzaju reklam innych, niż reklama własnych usług zawartych w serwisie Dorywczak.pl.
  4. Opis oferty i strona-wizytówka nie może zawierać słów kluczowych nie związanych z wykonywaną usługą, a mających wpływ na wyniki wyszukiwarek.
  5. Jedna usługa może być opisana w co najwyżej trzech Ofertach w jednym czasie.
  6. W nazwie Oferty zabrania się zamieszczania odnośników do innych stron.
  7. W Opisie oferty i strony-wizytówki zabrania się stosowania elementów języka JavaScript, Java oraz innych języków programowania z wyjątkiem HTML.
  8. Nie można stosować elementów języka HTML służących do:
   -wczytywania i osadzania innych stron
   -używania plików „cookie”
   -tworzenia formularzy
  9. Zabronione jest umieszczanie jakichkolwiek elementów naruszających integralność i wygląd stron Dorywczak.pl, np. umieszczanie tzw. złośliwego kodu.

 12. REZYGNACJA Z USŁUG I USUNIĘCIE KONTA W SERWISIE DORYWCZAK.PL
  1. Serwis Dorywczak.pl może odmówić rejestracji Użytkownikowi bądź usunąć z serwera bez podania przyczyn jego Konto, jeśli:
   1. cel rejestracji jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania serwisu,
   2. działalność Użytkownika jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,
   3. Użytkownik w sposób szczególnie rażący narusza postanowienia niniejszego regulaminu bądź prawa osób trzecich, w tym innych Użytkowników serwisu.
  2. W przypadkach mniejszej wagi serwis Dorywczak.pl może poprzestać na czasowym zawieszeniu Konta.
  3. Serwis Dorywczak.pl powiadomi Użytkownika o fakcie zawieszenia bądź usunięcia z serwera Konta Użytkownika w dowolny sposób, w szczególności poprzez wysłanie wiadomości e-mail na wskazany adres poczty elektronicznej lub poprzez indywidualną wiadomość prywatną.
  4. Od decyzji o odmowie rejestracji Użytkownika bądź zawieszenia lub trwałego usunięcia Konta Użytkownik może się odwołać w sposób wskazany w informacji o zawieszeniu lub usunięciu Konta. Serwis powinien odnieść się do odwołania Użytkownika w ciągu 14 dni od daty wpłynięcia odwołania. Jeśli serwis nie udzieli odpowiedzi w ciągu 7 dni przyjmuje się, że decyzja została cofnięta, a pełna funkcjonalność Konta przywrócona. Decyzja odmowna jest ostateczna i odwołanie do serwisu Dorywczak.pl od takiej decyzji nie przysługuje.
  5. Użytkownik może wypowiedzieć umowę w każdym czasie, w takim przypadku powinien skontaktować się z administratorem serwisu Dorywczak.pl korzystając z działu kontakt.
  6. Powyższe zasady stosuje się odpowiednio do usunięcia Oferty.

 13. REKLAMACJE
  1. Użytkownik może złożyć reklamację dotyczącą świadczenia Usług przez serwis Dorywczak.pl drogą elektroniczną, korzystając z formularza kontaktowego dostępnego w serwisie.
  2. Reklamacje należy zgłaszać nie później niż w ciągu 21 dni roboczych licząc od dnia wystąpienia nieprawidłowości w korzystaniu z Usługi.
  3. Reklamacja powinna zawierać w szczególności:
   1. nazwę i numer Usługi,
   2. termin nieprawidłowego działania Usługi,
   3. dane Użytkownika zgłaszającego reklamację
   4. termin i formę dokonania płatności, jeśli reklamacja dotyczy usługi odpłatnej,
   5. uzasadnienie reklamacji.
  4. Serwis Dorywczak.pl rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od daty jej wpływu. Użytkownik zostanie poinformowany o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą elektroniczną, na podany adres e-mail.
  5. Serwis Dorywczak.pl nie ponosi odpowiedzialności za błędy, opóźnienia i inne utrudnienia w funkcjonowaniu serwisu powstałe wskutek działania siły wyższej oraz innych osób, w tym podmiotu zajmującego się obsługą płatności.

 14. ROLA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ SERWISU DORYWCZAK.PL
  1. Serwis Dorywczak.pl nie jest stroną zobowiązań powstałych pomiędzy Ogłoszeniodawcą i Użytkownikami, ani innymi osobami nawiązującymi stosunki zobowiązaniowe z Oferentem lub Użytkownikami serwisu.
  2. Serwis Dorywczak.pl nie odpowiada w żaden sposób za skutki wykonania bądź niewykonania oferowanej przez Oferenta usługi, jak również za wszelkie działania lub zaniechania Użytkowników i Ogłoszeniodawców.
  3. Dorywczak.pl nie mając żadnej możliwości czuwania nad przebiegiem Wykonania usługi, nie odpowiada za działania Oferentów, w szczególności za jakość Wykonania usługi oraz za wypłacalność stron.
  4. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania Użytkowników. W szczególności Serwis nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie dóbr osobistych bądź praw autorskich osób trzecich przez Użytkowników. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania osób trzecich podjętych pod wpływem opinii i komentarzy rozpowszechnianych w serwisie.
  5. Użytkownikom serwisu Dorywczak.pl nie przysługują wobec Dorywczak Sp. z o.o. roszczenia z tytułu przerw w działaniu serwisu.
  6. Serwis Dorywczak.pl zastrzega sobie prawo do zmiany kategorii, do których Ogłoszeniodawca przypisał swoją usługę.
  7. Serwis Dorywczak.pl ma prawo wyłączyć opcje Promocja na stronie głównej dla Ogłoszeniodawcy, jeśli ma ona negatywny wpływ na wizerunek serwisu.
  8. Serwis Dorywczak.pl nie odpowiada za błędy w Opisie ogłoszenia, czy też nierzetelne informacje na jej temat.
  9. Serwis nie odpowiada za błędnie usunięte lub zablokowane Oferty lub Konta Użytkowników.

 15. PRZEPISY KOŃCOWE
  1. Serwis zastrzega prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie. O każdej zmianie organizator powiadomi Użytkowników co najmniej na 14 dni przed wejściem jej w życie.
  2. Powiadomienie o zmianie treści Regulaminu może nastąpić w szczególności poprzez stosowną informację w serwisie przy logowaniu lub na wskazany adres poczty elektronicznej.
  3. Odmowa wyrażenia zgody na zmianę treści Regulaminu oznacza rezygnację z uczestnictwa w serwisie.